Available Modules

โมดูลต่างๆ ที่จะรองรับธุรกิจของท่าน
 • Accounts

  จัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งออกเอกสารและรายงานทางการบัญชี

 • Stock

  จัดการข้อมูลวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง สถานที่จัดเก็บ รายการเคลื่อนไหว รวมทั้งออกรายงานที่เกี่ยวข้อง

 • CRM

  จัดการข้อมูลลูกค้ามุ่งหวัง เพื่อให้ฝ่ายขายและเจ้าของกิจการสามารถประเมินโอกาสทางธุรกิจได้

 • Selling

  จัดการข้อมูลรายการขาย ราคาสินค้า การจัดโปรโมชั่นสินค้าแบบต่างๆ รวมทั้งออกเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง

 • Buying

  จัดการข้อมูลการซื้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ ข้อมูลผู้ขาย รวมทั้งออกเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง

 • Human Resources

  จัดการข้อมูลบุคลากร เช่น เงินเดือน การเข้างาน การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ และออกรายงานที่เกี่ยวข้อง

 • Projects

  จัดการข้อมูลงานในรูปแบบโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่ต้องทำ เวลาการทำงานของสมาชิก และปัญหา

 • Support

  บันทึกปัญหาที่มีการรับแจ้ง การติดตามปัญหา การสร้างฐานความรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเดิม ที่พบในครั้งต่อไป

 • Asset

  บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจ เช่น ที่ตั้ง ผู้ใช้งาน และการติดตามค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

 • Quality

  บันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า ตามกระบวนการที่กำหนด

 • Manufacturing

  จัดการข้อมูลการผลิต เช่นสูตรการผลิต ขั้นตอนการผลิต วางแผนการผลิต ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

 • Healthcare

  จัดการข้อมูลผู้มาใช้บริการ เช่นการนัดหมาย การพบผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งออกรายงานที่เกี่ยวข้อง

  Working Process

  ขั้นตอนการทำงานเของเรา
  • Sales & Marketing Team

  • เจ้าหน้าที่ขายและเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา

   จะเข้าพบลูกค้าเพื่อทำความรู้จักธุรกิจของลูกค้าพร้อมทำความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการเบื้องต้น เพื่อจัดทำข้อเสนอ.

  • Implementation Team

  • ผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา

   จะทำงานร่วมกับทีมลูกค้าเพื่อจัดทำความต้องการโดยละเอียดและยืนยัน ก่อนส่งให้ทีมเทคนิคปรับแต่งระบบ และส่งให้ลูกค้าทดสอบ แล้วจึงฝึกอบรมและเปิดใช้งาน

  • Product Team

  • เจ้าหน้าที่เทคนิค

   ทีมเทคนิคผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์ทำหน้าที่ปรับแต่งระบบหรือพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบทำงานได้ตามที่ความต้องการของลูกค้า

  • Support Team

  • เจ้าหน้าที่บริการช่วยเหลือด้านเทคนิค

   ให้การช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้าตามเงื่อนไขตั้งแต่ลูกค้าเริ่มใช้งานระบบ (Go live)

  Customer Domain

  ธุรกิจที่เราให้บริการ

  การเกษตร

  ฟาร์มพืช ปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตผลการเกษตรทั้งพืชและสัตว์

  ค้าปลีก/ค้าส่ง

  ร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าปลีก
  ร้านค้าส่ง จ้างผลิต คลังสินค้า

  การผลิต

  โรงงางผลิตอาหารและ
  สินค้าที่ไม่ใช่อาหาร

  บริการ

  สถานเสริมความงาม
  คลินิคทันตกรรม

  Latest News

  Business

  Agriculture

  รองรับธุรกิจการเกษตรแบบทั้งมีแปลงเพาะปลูกเป็นของตนเองหรือระบบลูกไร่ รวมทั้งมีการแปรรูปผลผลิตจากการเพาะปลูกไปเป็นสินค้าสำเร็จรูป โดยสาม...
  Read More
  Business

  Retail

  ธุรกิจประเภทค้าปลีก (Retail) เป็นธุรกิจประเภทที่มีการขายสินค้าให้กับผู้ซื้อคนสุดท้าย (End customer) โดยระบบสามารถรองรับกระบวนการทำงานขั...
  Read More
  Business

  Distribution

  รองรับธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปในรูปแบบค้าส่ง โดยสามารถรองรับกระบวนการทำงานของธุรกิจประเภทนี้ได้ดังนี้ Inventory : ใช้โมดูลคลังสินค้า...
  Read More
  Business

  Manufacturing

  รองรับธุรกิจที่มีการผลิตในรูปแบบต่างๆ เช่น แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ผลิตอาหาร ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยระบบสามารถรองรับกิจกรรมขั้นพื...
  Read More
  Business

  Services

  รองรับธุรกิจการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานเสริมความงาม ตามขั้นตอนการทำงานมาตรฐานดังนี้ Project Management : จัดการข้อมูลในรูปแบ...
  Read More