รองรับธุรกิจการเกษตรแบบทั้งมีแปลงเพาะปลูกเป็นของตนเองหรือระบบลูกไร่ รวมทั้งมีการแปรรูปผลผลิตจากการเพาะปลูกไปเป็นสินค้าสำเร็จรูป โดยสามารถรองรับกระบวนการทำงานหลักของธุรกิจการเกษตรได้ดังนี้

Crop Cycle
วางแผนการเพาะปลูกสำหรับรอบการเพาะปลูกปกติ และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก เช่นกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำในการเพาะปลูก

Crop Management
สามารถสร้างรอบการเพาะปลูกหลักและบันทึกประวัติรอบการเพาะปลูกแต่ละรอบ

Land Management
บันทึกข้อมูลแปลงเพาะปลูกแบบแปลงใหญ่และแปลงย่อย

Disease Management
บันทึกข้อมูลโรคที่เกิดในแต่ละรอบการเพาะปลูกและวิธีการแก้ไข

Inventory
ใช้โมดูลคลังสินค้า ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าคงคลังและการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Billing and Payments
ใช้โมดูลบัญชีช่วยในการบันทึกและออกเอกสารรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

Image from Pixabay