รองรับธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปในรูปแบบค้าส่ง โดยสามารถรองรับกระบวนการทำงานของธุรกิจประเภทนี้ได้ดังนี้

Inventory:
ใช้โมดูลคลังสินค้าช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดซื้อสินค้าเข้าคลัง

Billing and Payments:
บันทึกและจัดทำเอกสารรายรับรายจ่ายด้วยโมดูลบัญชี

Items and Variants:
บันทึกข้อมูลสินค้าได้หลายรูปแบบรวมทั้งหลายรวมทั้งสินค้าที่มี item code เดียวแต่มีหลายลักษณะ เช่น หลายสี หลายขนาด

Multi Currency:
จัดการความแตกต่างของต้นทุนหรือราคาขายที่มีสกุลเงินแตกต่างกัน

Batches and Serial Numbers:
จัดการ Batch และ Serial ของสินค้าคงคลังเพื่อการสอบย้อนกลับในภายหลัง

Quality Inspection:
บันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือวัตถุดิบที่รับเข้าคลังสินค้าได้

Image by icondigital from Pixabay