Business

Manufacturing


รองรับธุรกิจที่มีการผลิตในรูปแบบต่างๆ เช่น แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ผลิตอาหาร ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยระบบสามารถรองรับกิจกรรมขั้นพื้นฐานของธุรกิจที่มีการผลิตได้ดังนี้

Bill of Materials:
จัดการ BOM และกระบวนการผลิตได้หลายระดับ ช่วยให้ฝ่ายผลิตสามารถสร้าง BOM และกระบวนการผลิตตามสูตรมาตรฐานของธุรกิจไว้ล่วงหน้าได้


Production Plan:
สามารถจัดทำแผนการผลิตอ้างอิงตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งภายใน และจัดเก็บสถานะได้

Work Order:
จัดทำ Work Order สำหรับแต่ละ Workstation และวางแผนระยะเวลาในการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องใช้ในแต่ละ Work Order

Items and Variants:
สามารถจัดการข้อมูลของวัตถุดิบได้ในรูปแบบ Variants (Variants หมายถึง วัตถุดิบ หรือ สินค้ารหัสหนึ่งที่มีความหลายของสี หรือขนาดแต่ผู้จัดเก็บไม่ต้องการสร้างเป็น SKU ใหม่)


Batches and Serial Numbers:
สามารถบันทึก Batch และ Serial number ของวัตถุดิบ หรือสินค้าที่ผลิตได้ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบย้อนกลับไปยังที่มาของวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต หากพบปัญหาภายหลัง


Quality Inspection:
ช่วยจัดการข้อมูลในการตรวจสอบคุณภาพ (QC) ของวัตถุดิบและสินค้าซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ภายหลังได้ เช่น การให้คะแนนกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ หรือการปรับปรุงกระบวนการการผลิตที่มักพบปัญหา

Image from Pixabay