ธุรกิจประเภทค้าปลีก (Retail) เป็นธุรกิจประเภทที่มีการขายสินค้าให้กับผู้ซื้อคนสุดท้าย (End customer)
โดยระบบสามารถรองรับกระบวนการทำงานขั้นพื้นฐานของธุรกิจค้าปลีกได้ดังนี้

Point of Sale:
รองรับการขายปลีกหน้าร้านโดยสามารถตัดสินค้าคงคลังได้ทันทีและสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินสำหรับการขายปลีกได้

Inventory:
รองรับการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดซื้อเพื่อจัดส่งเข้าคลังสินค้า


Billing and Payments:
รองรับการบันทึกข้อมูลทางการเงินทั้งการซื้อและการขายเชื่อมโยงกับโมดูลบัญชี


Items and Variants:
ช่วยจัดการข้อมูลวัตถุดิบและสินค้าในแบบ Variants ได้


Batches and Serial Numbers:
ช่วยบันทึกข้อมูล Batch และ Serial Number เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อยกลับ ทั้งที่มาของสินค้าที่ซื้อมาขายได้ในภายหลัง

Image from Pixabay