รองรับธุรกิจการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานเสริมความงาม ตามขั้นตอนการทำงานมาตรฐานดังนี้

Project Management:
จัดการข้อมูลในรูปแบบการบริการโครงการเช่น งานที่ต้องทำ งานที่มอบหมาย แจ้งเตือน และการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงาน

Billing and Payments:
บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายต่างในธุรกิจด้วยโมดูลบัญชี

HR and Payroll:
บันทึกข้อมูลบุคลากร ข้อมูลเงินเดือน การลา การเข้างาน ค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงาน

Time Tracking:
บันทึกข้อมูลเวลาการทำงานในรูปแบบ timesheets

CRM and Sales:
บันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามลูกค้ามุ่งหวังและโอกาสทางธุรกิจต่างๆ

Helpdesk:
บันทึกข้อมูลการให้บริการกรณีลูกค้าร้องขอ

Image from Pixabay